นายพิจิตร  พรหมจารีย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1

นางสาวอุทินนิกร  ธีระสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางชื่นจิต  ชุมวรฐายี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุรางค์  จำเริญเจือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน” ณ จังหวัดภูเก็ต

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HECE)