นายศุภชัย ศรีหาใต้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1

นางสาวอุทินนิกร  ธีระสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางชื่นจิต  ชุมวรฐายี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุรางค์  จำเริญเจือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HECE)