ประชุมปฏิบัติการบูรณาการนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการบูรณาการนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ร่วมกันดำเนิน การเพื่อให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยดำเนินการกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลกรในสำนักงาน ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องรับรู้ รับทราบ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมในทุกเรื่อง เพื่อจะได้นำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตต่อไป