กลุ่มพัฒนาตนเองตาม ID PLAN

กลุ่มพัฒนาตนเองตาม ID PLAN

หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

(Individual Development Plan : ID Plan)

คำชี้แจง

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ศธ.04176/2905 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

  1. วิดีโอ บทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

2. บทเรียนความหมาย การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  

3. บทเรียนความหมาย การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและสมรรถนะ

4. แบบทดสอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และเกียรติบัตรผ่านการอบรม