กลุ่มวิชาบังคับ

กลุ่มวิชาบังคับ

1. หลักสูตรทิศทางการจัดการศึกษา อุดร 1 เป็นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์วิชาบังคับ เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษา   “ เด็กอุดร ๑ เป็นที่ ๑ ”   

ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. ดี เก่ง มีสุข

๒. ด้านกระบวนการทำงาน

๓. ด้านนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อเรียนจบแต่ละเรื่องแล้ว ท่านจะได้ทำแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนจบผ่านทั้ง ๓ เรื่อง และทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ ๗๐ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม เกียรติบัตรจะมีทั้งหมด ๓ เรื่อง  ผ่านเรื่องที่ ๑ จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมลิงค์ การทำแบบทดสอบเรื่องต่อไป

แบบทดสอบแนวทางการจัดการศึกษา ” เด็กอุดร ๑ เป็นที่ ๑ “