กลุ่มวิชาเสริมความรู้

กลุ่มวิชาเสริมความรู้

         นโยบาย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยกำหนดกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

          ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม โดยตั้งศูนย์เฉพาะกิจการเรียนการสอน สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครองและพัฒนาครูและบุคลากร

          ระยะที่ 2 ทดลองจัดการเรียนการสอนโยใช้การศึกษาทางไกล โยให้นักเรียนทุกระดับเรียนผ่าน ระบบ DLTV ระบบ Online และมีคณะกรรมการออกติดตาม การเรียนการสอนที่บ้านนักเรียน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล สภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งกำหนดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนตาม 6 มาตรการหลัก ในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

          ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการในการปรับปรุง พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

         แบบทดสอบ  https://forms.gle/Q7k3TtQsFHCQhqBX6

เรื่อง เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่อุดรธานี