HCEC

HCEC

สมรรถนะทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมชี้แจงกการเตรียมการดำเนินงานขอ

Versant OBEC Training VEPT for Test Taker

พัฒนารอง ผอ.1

พัฒนารอง ผอ.2

พัฒนารอง ผอ.3

สพป. รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 334